Help Center

1. Đăng ký tài khoản:
. Truy cập: https://lova.vn/my-account/
. Tại mục: Đăng ký
. Điền vào: Địa chỉ email *
. Nhập Captcha
. Bấm vào: Đăng ký

2. Đăng nhập vào website:
. Truy cập: https://lova.vn/my-account/
. Tại mục: Đăng nhập
. Điền vào: Tên tài khoản hoặc địa chỉ email *
. Điền vào: Mật khẩu *
. Nhập Captcha
. Nhấp vào: Đăng nhập

3. Lấy lại mật khẩu
. Truy cập https://lova.vn/my-account/lost-password/
. Điền vào: Tên đăng nhập hoặc email
. Nhập Captcha
. Nhấp vào: Đặt lại mật khẩu

4. Đánh giá sản phẩm
. Đăng nhập vào tài khoản
. Truy cập vào sản phẩm đã mua
. Tại mục: Đánh giá
. Nhập: Để lại ý kiến ​​của bạn
. Nhập: Captcha
. Nhấp vào: Gửi đi