ADV Pricing

Hướng dẫn thuê biểu ngữ

Bước 1: Chọn biểu ngữ

Bước 2: Thanh toán tiền
qua Paypal Email: [email protected]

Bước 3: Gửi email đến admi @localhost
Nội dung:
– Email chuyển tiền: [email protected]
– Vị trí banner: Ví dụ: 2. banner Center Home
– Thời gian thuê: 1 tháng
– Ảnh đính kèm

(*) Sau khi nhận được tiền, Chúng tôi sẽ kích hoạt banner cho bạn

Tỉ giá quy đổi 1USD = 23.000 đồng


1. Top Home banner

Price: 100 USD/month
Size: 728×90

ADS728x90 1


2. Center Home banner

Price: 70 USD/month
Size: 728×90

ADS728x90 2


3. Bottom Home banner

Price: 70 USD/month
Size: 728×90

ADS728x90 3


4. Top Right banner

Price: 70 USD/month
Size: 300×250

ADS300x250 1


5. Center Right banner

Price: 50 USD/month
Size: 300×250

ADS300x250 2


6. Bottom Right banner

Price: 50 USD/month
Size: 300×250

ADS300x250 3