TU Dang yeu cau tang cuong quan ly dang vien

T.Ư Đảng yêu cầu tăng cường quản lý đảng viên sử dụng mạng xã hội, internet

Người đứng đầu chịu trách nhiệm khi xảy ra tham nhũng, tiêu cực

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Nghị quyết 21 Hội nghị T.Ư 5 khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới (Nghị quyết 21).

T.Ư Đảng yêu cầu tăng cường quản lý đảng viên sử dụng mạng xã hội, internet - ảnh 1

Nghị quyết 21 vừa được T.Ư thống nhất thông qua tại Hội nghị T.Ư 5 khóa XIII hồi tháng 5 vừa qua

Nghị quyết 21 của T.Ư Đảng đặt mục tiêu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức tranh đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.

Xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, nhất là bí thư cấp ủy đủ phẩm chất, năng lực, uy tín để lãnh đạo, tổ chức thực hành có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của tổ chức cơ sở đảng.

Nghị quyết của T.Ư cũng đặt mục tiêu tới 2025, phấn đấu 100% thôn, bản có đảng viên; tới năm 2030 phấn đấu 100% thôn, bản, tổ dân phố có chi bộ.

Nghị quyết 21 nêu rõ nhiều biện pháp để củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức tranh đấu của tổ chức cơ sở đảng cũng như chất lượng đội ngũ đảng viên.

Cụ thể, về tổ chức cơ sở đảng, T.Ư Đảng yêu cầu kiện toàn tổ chức cơ sở đảng đồng bộ với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và công tác cán bộ.

T.Ư cũng yêu cầu sắp xếp mô hình tổ chức cơ sở đảng trong các loại hình doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, phát triển tổ chức cơ sở đảng trong khu vực ngoài nhà nước, nhất là trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.

T.Ư cũng yêu cầu tạo điều kiện có đủ số lượng đảng viên để thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân, đảm bảo chất lượng, phát huy được vai trò lãnh đạo, định hướng hoạt động của doanh nghiệp.

Cạnh đó, thành lập đảng bộ cơ sở tại khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp ở nơi có đủ điều kiện.

Đồng thời, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để lãnh đạo công tác đảng, công tác quần chúng.

T.Ư cũng yêu cầu tăng cường mối quan hệ kết hợp giữa tổ chức cơ sở đảng trong các tập đoàn, tổng tổ chức với cấp uỷ địa phương, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của cấp uỷ tập đoàn, tổng tổ chức gắn với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ địa phương.

Cùng đó, T.Ư yêu cầu nghiên cứu xây dựng quy chế kết hợp giữa cấp uỷ với chủ doanh nghiệp tư nhân nhằm phát huy vai trò của tổ chức đảng.

n

Nghị quyết của T.Ư cũng yêu cầu các cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu phải gương mẫu, nêu cao trách nhiệm đối với công tác xây dựng Đảng ở đảng bộ, chi bộ nơi mình sinh hoạt; chịu trách nhiệm khi tổ chức đảng nơi mình đang sinh hoạt yếu kém, xảy ra tham nhũng, tiêu cực.

Bên cạnh đó, T.Ư yêu cầu thực hành chủ trương bí thư cấp uỷ đồng thời là chủ tịch HĐND; bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND ở những nơi có điều kiện; bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, khóm, ấp, tổ dân phố hoặc trưởng ban công tác mặt trận; bí thư cấp uỷ đồng thời là thủ trưởng cơ quan, đơn vị…

Trung ương Đảng yêu cầu tăng cường quản lý đảng viên sử dụng mạng xã hội, internet

Kịp thời đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không đủ nhân cách

Về đảng viên, Nghị quyết 21 của T.Ư yêu cầu đổi mới, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị cho đảng viên.

T.Ư nhấn mạnh, cần tăng cường công tác quản lý đảng viên; kịp thời rà soát, làm sạch đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không đủ nhân cách.

T.Ư Đảng yêu cầu tăng cường quản lý đảng viên sử dụng mạng xã hội, internet - ảnh 2

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt T.Ư ký ban hành Nghị quyết 21

Trong đó, nghị quyết T.Ư nhấn mạnh, cần tăng cường công tác quản lý đảng viên, nhất là về chính trị tư tưởng, về việc lập và sử dụng các trang thông tin trên internet, mạng xã hội, đảng viên ở ngoài nước và đảng viên ra nước ngoài công tác, học tập, lao động…

Thường xuyên rà soát, làm sạch, kiên quyết đưa đảng viên không đủ nhân cách ra khỏi Đảng; kịp thời chỉnh đốn đối với đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ, đảng viên không thực hành đúng quy định về chuyển sinh hoạt đảng; đảng viên vi phạm kỷ luật đảng, luật pháp nhà nước; đảng viên thiếu gương mẫu, uy tín thấp.

Cạnh đó, T.Ư cũng yêu cầu khắc phục triệt để tình trạng nể nang, né tránh trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá, xếp loại đảng viên.

Ngoài ra, Nghị quyết 21 của T.Ư cũng yêu cầu nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

Bên cạnh đó, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội và dân chúng tham gia xây dựng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Xem toàn văn Nghị quyết 21 Hội nghị T.Ư 5 khóa XIII tại đây.

Click: Xem thêm

Trả lời