Smartphone gap khong con la thiet bi pho dien cong

Smartphone gập không còn là thiết bị phô diễn công nghệ

Viên mực máy indate cầm tay
90.000 ₫ Giảm còn 80.000 ₫
https://bit.ly/3bohkgy

Φ Dính chắc trên mọi bề mặt
♠ Mực gia nhiệt khô nhanh
Φ Độ bền mực in cao
Ω Loại mực in khô
♣ Mực màu đen

Trả lời