POW Token Free

POW Token Free

POW Token Free

– To claim your free POW ‘lite’ simply sign-in using your Facebook or Twitter account
– POW is a crypto-currency that is being given to all users of Facebook and Twitter. If you’re a user of Facebook or Twitter it is completely free to get an initial allocation, and the earlier you claim the bigger it is.
– Although we’re giving it away free, it’s worth something, and is even rising in value. That’s all down to the fact that ‘you’ are valuable, and when there are 100 million of ‘us’ connected in a network that is incredibly valuable. Just look at Bitcoin as a rule of thumb – Bitcoin has approximately 10 million holders and has a market capitalisation of $100 billion (as of Oct 2017) – that suggests a per user value of $10,000. If we are correct, that means the price of POW could rise dramatically as more and more people make claims.
– In the meantime the POW ‘lite’ and the ‘POW Account’ concept creates a hybrid centralised/blockchain currency and payment system, which can be seen as a stepping stone to the ultimate goal of decentralised finance.
– The total supply of token has been set at 231,802,823,220 POW. That means there will never be more than this number of units of POW created. A total of 19.3bn POW has been allocated to the developer team. That leaves 212,513,140,682 to be allocated to claimers on a ‘first come, most served’ basis.
dangkyngay

click phai Xem dịch vụ Tăng traffic website giá rẻ giúp tăng lượt truy cập website, tăng độ uy tín của website, giúp trang web của bạn tăng thứ hạng nhanh chóng trên Google và Alexa.

– Để yêu cầu quyền truy cập miễn phí POW ‘lite’ chỉ cần đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Twitter của bạn
– POW là một loại tiền tệ được cung cấp cho tất cả người dùng Facebook và Twitter. Nếu bạn là một người sử dụng Facebook hoặc Twitter, nó hoàn toàn miễn phí để có được một khoản phân bổ ban đầu, và sớm hơn bạn yêu cầu bồi thường lớn hơn nó được.
– Mặc dù chúng tôi đang cho nó đi miễn phí, nó có giá trị gì đó, và thậm chí còn tăng giá trị. Đó là tất cả xuống đến một thực tế là ‘bạn’ là có giá trị, và khi có 100 triệu của ‘chúng tôi’ kết nối trong một mạng lưới đó là vô cùng có giá trị. Chỉ cần nhìn Bitcoin theo nguyên tắc chung – Bitcoin có khoảng 10 triệu người sở hữu và có vốn hóa thị trường là 100 tỷ đô la (tính đến tháng 10 năm 2017) – cho thấy mỗi người dùng có giá trị 10.000 đô la. Nếu chúng ta đúng, có nghĩa là giá của tù nhân giam tăng có thể tăng lên đáng kể khi ngày càng có nhiều người tuyên bố.
– Trong khi đó, POW ‘lite’ và khái niệm ‘Tài khoản Nấu ăn’ tạo ra một hệ thống tiền tệ và thanh toán tập trung / chặn đứng lai, có thể được xem như là bước đệm để đạt được mục tiêu cuối cùng của tài chính phân cấp.
– Tổng cung cấp mã thông báo đã được đặt ở 231.802.823.220 POW. Điều đó có nghĩa là không bao giờ có nhiều hơn số lượng các đơn vị của POW tạo ra. Tổng cộng 19,3 tỷ POW được phân bổ cho nhóm phát triển. Điều đó để lại 212.513.140.682 cho người yêu cầu bồi thường trên cơ sở ‘đến trước, phục vụ nhất’.
dangkyngay

click phai Xem dịch vụ Thiết kế web chuẩn seo tối ưu giúp website trở nên thân thiện với cỗ máy tìm kiếm, load nhanh, đẹp, dễ dàng và thu hút người dùng sử dụng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Bạn đang xem POW Token Free (từ khóa POW Token Free)

Bài viết khác DLBX Token Earn 500 DLBX ($500 Value)

Chia sẻ bài viết:Call Now