Phan dau 90 thanh nien tuong tac thuong xuyen voi

Phấn đấu 90% thanh niên tương tác thường xuyên với ứng dụng di động “T…

Ngày 5-3, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký Quyết định 311 phê chuẩn Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng, giai đoạn 2022 – 2030”.

Mục tiêu chung của Chương trình nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng, qua đó góp phần xây dựng thế hệ trẻ có lý tưởng cách mệnh, bản lĩnh vững vàng, giàu lòng yêu nước, có tri thức, văn hoá, có ý thức tuân thủ luật pháp, trách nhiệm với cộng đồng, có ước mơ, hoài bão, khát vọng và kỹ năng hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên số hoá.

Đồng thời, hình thành và phát triển các kỹ năng nhận mặt, xử lý, làm chủ thông tin và các công cụ, phương tiện kỹ thuật trong hoạt động giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống văn hóa trên không gian mạng; chủ động làm sạch, nhận mặt được các thông tin “xấu”, “độc”, tiếp thu thông tin hăng hái trên không gian mạng, đấu tranh, phản bác các ý kiến sai trái, cừu địch, góp phần hăng hái thực hành hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Phấn đấu 90% thanh niên tương tác thường xuyên với ứng dụng di động Thanh niên Việt Nam - Ảnh 1.

Chương trình đặt mục tiêu đến năm 2030, đạt trên 90% thanh niên sử dụng và tương tác thường xuyên với ứng dụng di động “Thanh niên Việt Nam”

Chương trình phấn đấu đến năm 2025 trên 90% cán bộ đoàn, hội, đội, đoàn viên, hội viên và 80% thanh niên, thiếu niên được tuyên truyền và hăng hái thực hành Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội; đến năm 2030, đạt 100% và 90% các chỉ tiêu tương ứng. Đến năm 2025, đạt trên 70% và đến năm 2030, phấn đấu đạt trên 90% thanh niên sử dụng và tương tác thường xuyên với ứng dụng di động “Thanh niên Việt Nam”.

Chương trình cũng phấn đấu đến năm 2025, đạt 90% cán bộ đoàn, hội, đội; 80% đoàn viên, hội viên, 70% thanh niên được tập huấn, trang bị tri thức, kỹ năng về chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng, hội nhập quốc tế trên không gian mạng; 70% thiếu niên, nhi đồng được tập huấn, trang bị tri thức, kỹ năng về an toàn thông tin mạng; đến năm 2030 đạt 100%, trên 90% và trên 80% các chỉ tiêu tương ứng.

Đến năm 2025, phấn đấu trên 80% và đến năm 2030, phấn đấu đạt trên 95% các trang mạng xã hội của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh từ trung ương tới cơ sở thực hành kết nối và chia sẻ thông tin thống nhất. Đến năm 2030, phấn đấu 100% xã, phường, thị trấn, trường học, công sở các cấp có các kênh thông tin trên không gian mạng để kết nối, tập hợp, tương tác, tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho thanh thiếu nhi….

Với những mục tiêu trên, Chương trình đã đề ra các nhiệm vụ, biện pháp cụ thể như: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kỹ năng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng khi tham gia các hoạt động trên không gian mạng an toàn, hiệu quả; giám sát, bảo vệ, ngăn chặn, xử lý thông tin vi phạm luật pháp trên không gian mạng liên quan tiêu cực đến thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

Đồng thời, khai triển hiệu quả Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên không gian mạng; xây dựng, nâng cấp, vận hành, quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả các kênh thông tin trên không gian mạng; xây dựng các sản phẩm truyền thông hiện đại phục vụ công tác giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng.

Cùng với đó là tổ chức hiệu quả các hoạt động sử dụng không gian mạng để thu hút, tập hợp thanh niên, thiếu niên, nhi đồng; huấn luyện, bồi dưỡng, kết nối đội ngũ cán bộ, chuyên gia, trí thức trẻ thực hành công tác giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống văn hoá cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng.Click: Xem thêm

Trả lời