Nguoi co nhieu nha dat se bi ap thue cao

Người có nhiều nhà, đất sẽ bị áp thuế cao

Nghị quyết Trung ương yêu cầu quy định mức thuế cao hơn với người sử dụng nhiều diện tích đất, nhà ở, đầu cơ đất, chậm sử dụng hoặc bỏ đất hoang.

Ban chấp hành Trung ương Đảng vừa ban hành Nghị quyết số 18 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thiết chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa Việt Nam trở nên nước phát triển có thu nhập cao.

Nghị quyết nêu, đất đai là nguồn lực to lớn cần được phát huy, quản lý và sử dụng có hiệu quả, vững bền, đảm bảo công bằng xã hội; không để đất đai bị suy thoái, hủy hoại, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực. Để khơi thông nguồn lực, chính sách tài chính về đất đai phải đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư; có cơ chế điều tiết hiệu quả nguồn thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất giữa Trung ương và địa phương, nghiên cứu chính sách điều tiết chênh lệch địa tô.

Trung ương yêu cầu các cơ quan xây dựng chính sách, luật pháp về thuế sử dụng đất theo thông lệ quốc tế, thích hợp với trình độ phát triển, điều kiện cụ thể và lộ trình thích hợp. Bên cạnh quy định mức thuế cao hơn với một số nhóm nêu trên, cần có chính sách ưu đãi thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thích hợp với lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư; đối với hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình người có công với cách mệnh. Ưu đãi thuế cũng cần được vận dụng với những địa phương được quy hoạch sản xuất nhằm đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, bảo vệ các loại rừng, nhất là rừng phòng hộ, rừng đặc dụng…

Vấn đề hoàn thiện các quy định luật pháp có liên quan đến thị trường bất động sản, trong đó thương nghiệp hoá quyền sử dụng đất sẽ được đẩy mạnh. Hệ thống thông tin thị trường bất động sản được xây dựng gắn với thông tin đất đai; có chính sách khuyến khích phát triển thị trường quyền sử dụng đất, nhất là thị trường cho thuê đất nông nghiệp.

“Hoàn thiện cơ sở pháp lý và tăng cường thực hành tính sổ không dùng tiền mặt trong giao dịch bất động sản; có cơ chế đảm bảo thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, an toàn, vững bền; kiểm soát chặt chẽ, khắc phục tình trạng đầu cơ đất đai”, Trung ương yêu cầu.

Bên cạnh đó, nội dung quy hoạch sử dụng đất phải kết hợp giữa chỉ tiêu các loại đất gắn với không gian, phân vùng sử dụng, hệ sinh thái tự nhiên, “thể hiện được thông tin đến từng thửa đất”. Việc xác định chỉ tiêu sử dụng đất phải thích hợp với nhu cầu sử dụng, tránh lãng phí trong phân bổ, quản lý và sử dụng. Quy định rõ, chặt chẽ việc phê chuẩn, ban hành kế hoạch sử dụng đất hàng năm cũng như các trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá.

Nhà đất, chung cư tại Hà Nội. Ảnh: Giang Huy

Nhà đất, chung cư tại Hà Nội. Ảnh: Giang Huy

Theo Nghị quyết 18, việc thu hồi đất chỉ được thực hành sau khi phương án bồi hoàn, hỗ trợ, tái định cư được phê chuẩn. Trường hợp thu hồi đất mà phải bố trí tái định cư thì phải hoàn thành bố trí tái định cư trước, đảm bảo sau khi thu hồi đất thì người dân có chỗ ở, cuộc sống bằng hoặc tốt hơn nơi cũ.

Trung ương cũng đặt vấn đề quy định cụ thể hơn về thẩm quyền, mục tiêu, phạm vi thu hồi đất; điều kiện, tiêu chí cụ thể việc Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; cơ chế tự thoả thuận giữa người dân và doanh nghiệp trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hành các dự án thành phố, nhà ở thương nghiệp, sẽ được tiếp tục thực hành.

Đất của tổ chức, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp sử dụng không đúng mục tiêu, nhất là tại vị trí có lợi thế, khả năng sinh lợi cao, sẽ kiên quyết thu hồi.

Trung ương cũng quyết định bỏ khung giá đất. Các cơ quan có cơ chế, cách thức xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường; quy định chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của cơ quan xác định giá đất.

Trung ương xây dựng tiêu chí và quy trình kiểm tra, giám sát các địa phương trong xây dựng bảng giá đất. HĐND cấp tỉnh quyết định và giám sát việc thực hành giá đất. Hội đồng thẩm định giá đất; tổ chức tham vấn xác định giá đất, năng lực và đạo đức của các định giá viên được đảm bảo tính độc lập. Một số quy định đảm bảo sáng tỏ sẽ được bổ sung như: công khai giá đất; bắt buộc giao dịch qua sàn giao dịch; tính sổ qua nhà băng, không dùng tiền mặt…

Nghị quyết nêu ý kiến, đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nhà nước thực hành quyền của chủ sở hữu thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục tiêu sử dụng và quy định thời hạn sử dụng đất; quyết định giá đất; quyết định chính sách điều tiết phần giá trị tăng thêm từ đất không phải do người sử dụng đất tạo ra.

Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào các mục tiêu quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo luật pháp, đảm bảo công bằng, sáng tỏ, đề cao trách nhiệm giải trình. Quản lý và sử dụng đất phải đảm bảo lợi ích chung của toàn dân; quần chúng được tạo điều kiện tiếp cận, sử dụng đất công bằng.

Quyền sử dụng đất là một loại tài sản và hàng hoá đặc biệt nhưng không phải là quyền sở hữu; quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được luật pháp bảo hộ. Chính sách về đất đai sẽ được hoàn thiện đồng bộ, thích hợp với thiết chế phát triển nền kinh tế thị trường; có chính sách thích hợp với từng loại hình sử dụng đất để phát huy cao nhất giá trị nguồn lực đất đai; khắc phục tình trạng tham nhũng, tiêu cực, khiếu kiện, đầu cơ và sử dụng đất đai lãng phí.

Đất đai phải được điều tra, đánh giá, thống kê, kiểm kê, lượng hoá, hạch toán đầy đủ trong nền kinh tế; được quy hoạch sử dụng hiệu quả, hợp lý với tầm nhìn dài hạn.

Trung ương yêu cầu năm 2023 hoàn thành sửa đổi Luật đất đai 2013 và một số luật liên quan. Năm 2030, hệ thống luật pháp về đất đai được hoàn thiện đồng bộ, thống nhất, khắc phục được tình trạng sử dụng đất lãng phí, để hoang hóa, ô nhiễm, suy thoái; những vướng mắc về quản lý và sử dụng đất do lịch sử để lại…

* Toàn văn nghị quyết

Viết Tuân

Click: Xem thêm

Trả lời