Elon Musk muon Twitter giong TikTok vi muc tieu 1

Elon Musk muốn Twitter giống TikTok vì mục tiêu… 1 tỉ người dùng

Elon Musk muốn Twitter giống TikTok vì mục tiêu... 1 tỉ người dùng
Trong phần hỏi đáp đầu tiên với viên chức Twitter, Elon Musk đã chia sẻ tầm nhìn của mình về việc Twitter đạt được 1 tỷ người dùng.

Click: Xem thêm

Trả lời