Cau gan 600 ty dong bac qua song Da

Cầu gần 600 tỷ đồng bắc qua sông Đà

Cầu gồm 8 trụ, hai mố và 47 phiếu dầm SuperT cho phần nhịp dẫn. Để xây dựng cầu, đơn vị thi công từng phải sử dụng 4 sà lan, 6 cần cẩu từ 45 – 150 T, một tàu đẩy, một cần cẩu phục vụ trên bờ, máy xúc, ôtô vận chuyển và các máy móc, thiết bị khác…

Click: Xem thêm

Trả lời